Milyonlarca kişinin beklediği yasa kabul edildi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Milyonlarca kişinin beklediği yasa kabul edildi

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş  ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür  varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası  primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara  ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme  cezaları yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan  vergilerde ve 2016’ya ilişkin 30 Haziran’dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma  kapsamında yer alacak.

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi  kapsayacak.

Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden  vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme  cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ile  İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara  ilişkin hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahakkuk eden motorlu  taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil  dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların  gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak.  Sadece gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE  oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,  vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar  dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme  zamlarından vazgeçilecek.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak  nedeniyle kesilen vergi cezalarının yüzde 50’si ve bu tutara gecikme zammı  yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın sadece  gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Bu tutarın belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil  edilmeyecek.

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para  cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş  kısmının tamamı, bunlara bağlı fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde  hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle,  faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme  zammından vazgeçilecek.

Vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bu  asıllara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da  aynı hüküm uygulanacak.

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun  gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm çerçevesinde  ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

İdari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme  alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre  tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından  vadesi 30 Haziran’dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsamında büyükşehir  belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak  asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz,  cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’ilerden vazgeçilecek.

Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklenmiş değere ilişkin idari para cezalarının yüzde 30’u, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi halinde de bu cezaların bakiyeleri terkin edilecek.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun  yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler/gümrük  vergileri için kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu alacaklar için düzenlemeden yararlanmak istenmesi durumunda  ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere/gümrük  vergilerine ilişkin açılan davaların yargıdaki aşamaları ödenecek tutarı  etkilemeyecek ve beyan üzerine tahakkuk eden verginin/gümrük vergisinin tam  olarak ödenmesi istenecek.

Ödenecek motorlu taşıtlar vergisi için taksit ödeme süresince fenni  muayene izni verilecek.

Yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik  tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce belirtilen şekilde başvuruda  bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu hükümden yararlanacak. Bu hüküm  kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade  tarihi kanunun yayımlandığı tarih olacak.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların ayrıca dava  açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

Dava açma süresi geçmemiş olan veya dava açılmış olup henüz karar  verilmemiş olan alacaklar için eğer kişi, davalı alacak aslının yüzde 50’sini  öderse geri kalan yüzde 50’nin terkini yapılacak.

İhtilaf, ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış ancak üst yargı mercileri  Danıştay veya bölge idare mahkemesinde devam ediyorsa, en son karara bakılacak.  En son karar terkinse, alacak asıllarının yüzde 20’sinin ödenmesi halinde geri  kalan yüzde 80’i terkin edilecek. Vergi aslına bağlı kesilen vergi cezalarının  tamamından vazgeçilecek.

Borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen şartları  yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir  (stopaj) vergisini, kurumlar (stopaj) vergisini, katma değer vergisini ve özel  tüketim vergisini zamanında ödemeleri gerekecek. Bu vergilerin, çok zor durum  olmaksızın bir yılda ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde bu hükümlerden  yararlanılamayacak.

Mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisini artırmaları  halinde, artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi incelemesi  ve tarhiyatı olmayacak 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan  işlemlere ilişkin düzenleme de yapıyor.

Kanuna göre, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak inceleme ve  tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara yönelik başlayan vergi incelemeleriyle,  takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin yüzde  50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ­-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak  tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma  süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi  aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25’inin; vergi aslının yüzde  50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 75’inin, vergilere  düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına  bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ancak bunun için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit  taksitte ödenmesi gerekecek.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek  vergi ziyaı cezalarında, cezanın yüzde 25’ini belirtilen süre ve şekilde  ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’i tahsil edilmeyecek.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, kanunun yayımlandığı  tarihten önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi  kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları  üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemlerinin yapılması ve belirlenen tutarın,  belirtilen süre içerisinde ödenmesi şartıyla bu düzenlemelerden yararlanılacak.

Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için dava açmamaları  gerekecek.

Düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanunu’nun  tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak  uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza  ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da düzenleme kapsamında  olacak.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR

Vergi Usul Kanunu’na göre kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın  sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk  ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarının belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve  vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kendiliğinden verilen beyannameler  üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine  hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla  gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı alınmayacak.

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak vergisi  bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk  eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz  kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme  faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi şartıyla bu  alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının  tahsili yapılmayacak.

MATRAH ARTIRIMI

Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi  matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar  için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu  vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenlemede belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj)  veya kurumlar (stopaj) vergisini artırmaları halinde, vergiyi ödemeyi kabul  ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu  ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve  tarhiyatı da olmayacak.

KDV mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde artırımda  bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı  yapılmayacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine  getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu  vergilerle ilgili tarhiyat yapılmayacak. Mükelleflerin, defter ve belgeleri  üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olması, ilgili yıllar için  mükellefler tarafından matrah veya vergi artırımında bulunulmasına engel olmadığı  gibi idarenin artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi  yapma hakkı saklı kalacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması düzenlemenin yayımlandığı  tarihten önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel  oluşturmayacak. İnceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla  vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin kanun yayımlandığı tarihi izleyen ayın  başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere  devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile  ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

DEMİRBAŞLARIN KAYITLARA İNTİKAL ETTİRİLEBİLMESİ SAĞLANACAK

Kanunla,  işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış  emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar da kayda alınıyor.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit  şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan  emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, öngörülen sürede vergi  dairelerine bir envanter listesiyle bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı  halde gerçekte mevcut olmayan mallarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel  yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanname intikal  ettirebilmelerine imkan sağlanacak. Faturalı alınıp kayıtlara geçen, ancak belge  düzenlemeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek  dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal  ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek.

Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir vergisi  veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31  Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde  bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile  ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla  ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, vergi dairelerine beyan ederek  kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3  oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecek.

ECZANE STOKLARINDAKİ İLAÇLAR

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan  ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından  çıkarabilecek.

Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4  oranında hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme  süresi içinde 3 taksitle ödenecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler  ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye  getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’ye  getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden  çekebilecek. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre, yurt  dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası  araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı  varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan  kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında  kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun  ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu  hükümden yararlanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce  Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanması halinde söz konusu avansların defter  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer  almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile  taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu  takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Türkiye’ye getirilen veya defterlere kaydedilen varlıkların elden  çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından  gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Yurt dışından Türkiye’ye varlık getirenlerle, adına varlık  getirilenler hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak  üzere hiçbir şekilde vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir araştırma,  inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para  cezaları kesilemeyecek.

Bakanlar Kurulu, belirtilen süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6  aya kadar uzatabilecek. Maliye Bakanlığı, varlıkların Türkiye getirilmesi,  bildirim ve beyanıyla işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve  beyanların şekli, içeriğiyle yapılacağı yere ilişkin usul ve esasları  belirleyecek.

-2016 yılı haziran ayından önceki borçlara uygulanan ceza

Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki  aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden  vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta  primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi,  özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin  asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan  gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanunda sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık  sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan gelir testine hiç başvurmayan  sigortalılar, gelir testine başvurarak borçlarının belirlenen seviyeden yeniden  hesaplanması ve bu statüye ilişkin prim borçlarının asıllarının peşin veya vade  farkı uygulanmaksızın 12 eşit taksitle ödenmesi halinde vade farkı  uygulanmaksızın gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan  sonra, sigortalı bir işte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi  ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen  destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas  alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı  uygulanmayacak.

30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki  inşaatlarla, ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya  tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta  primiyle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 30 Haziran  2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin, ilgili kanunlar uyarınca uygulanan  idari para cezalarıyla bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

YÜZDE 40’I ÖDENİRSE, YÜZDE 60’INDAN VAZGEÇİLECEK

Alacakların asıllarının, bu düzenlemeden önce ödenmiş olmasına rağmen,  ferilerinin bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş  olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40’ının ödenmesi durumunda  kalan yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haziran 2016’ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için,  eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asıllarıyla bu alacaklara  gecikme cezası ve zammının, belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara  uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar işverene  tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim  tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecek. Bu  düzenlemelerden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış  davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

İKİ KERE VADESİNDE ÖDEMEZSE HAKKINI KAYBEDECEK

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında  ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde,  yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine  ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü  aydan; SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise  dördüncü aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 18 taksitte  ödeyebilecek.

Tutarın, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu  tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.

İlk taksidin ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, feri  alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar  üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6,  9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.  Taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit  için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için  (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek  suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih  ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen  süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya  göre düzeltilecek.

36 TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Bu düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri  ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile  Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına  tescil edilen ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince  2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

İlk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi, süresinde ödenmeyen veya  eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi, bir takvim yılında  ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu  düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Düzenlemeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara,  kanunun  yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, cezası  hesaplanmayacak.

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel kişiliğini  haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi  gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanundaki yüzde  40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle  tahsil edilecek. Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı, bu idareler adına genel  bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının  yüzde 50’sini aşamayacak.

2 yılı aşkın süredir mücbir sebep halleri devam eden yerlerdeki  mükellefler başvurmaları halinde mücbir sebep halleri sona erdirilerek mücbir  sebep süresince ödemedikleri vergileri, herhangi bir faiz, zam, katsayı  uygulamadan 24 eşit taksitle 48 ayda ödeyebilecek.

ÖDEME YAPILDIKÇA HACİZLER KALDIRILACAK

Bu düzenlemeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili tatbik edilen  hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar  iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar,  borçlunun talebi halinde tahsil dairesince satılabilecek.

Başvuruda bulunan ve dava açmamaları veya açılan davalardan  vazgeçmeleri gereken borçluların, bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için  belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şartı  aranacak.

Bakanlar Kurulu, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir  aya kadar, mücbir sebep hali ilan edilen durumlarda da bir yıla kadar uzatmaya  yetkili olacak.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK’ya bağlı  tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50  liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.

TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından  alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan  aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan aidat ve katılma  payı borçları, avukatların baro kesenekleriyle staj kredisi borçları, orman  köylüleri ve köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü  tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri, tarımsal amaçlı kooperatiflere  kullandırılan krediler, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi yapı  kooperatiflerine kullandırılan krediler yapılandırılacak, tüzel kişiliği  kaldırılan belediyelerin il özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

“Sözleşme” tanımlanmasının dar yorumlanması nedeniye Siyasi Partiler  Kanunu’nda değişiklik yapılarak, “hizmet sözleşmeleri” de mali sorumluluk  maddesine eklendi. Buna göre partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları hizmet  sözleşmeleri de dahil her türlü sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı,  parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamayacak.

Kabul edilen Danışma Kurulu kararınca Genel Kurul bugün toplanmayacak.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, birleşimi 9 Ağustos Salı günü saat  15.00’te toplanmak üzere kapattı.

KAYNAK : http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2063638-milyonlarca-kisinin-bekledigi-yasa-kabul-edildi?wr=1

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ